İç Hastalıkları

Tanıtım


Hastanemiz Dahiliye Kliniğine ait web sayfası yayına açılmıştır. Aşağıda belirtilen linkten Dahiliye kliniğine ait web sayfasına erişebilirsiniz.

www.keahdahiliye.com

Doktorlarımız

Uzmanlık Eğitimi

2012 YILINDA DAHİLİYE  KLİNİĞİNDE VERİLEN  EĞİTİMLER

 • 2 Ocak 2012      Preoperatif değerlendirme
 • 9 Ocak 2012      Preanalitik değerlendirme
 • 16 Ocak 2012    Akut koroner sendrom
 • 23 Ocak 2012    Artritli hastaya yaklaşım
 • 30 Ocak 2012    Viral hepatitlerde tanısal belirteçler
 • 6 Şubat 2012      Kronik miyeloproliferatif hastalıklar
 • 13 Şubat 2012    Trombositopenili hastaya yaklaşım
 • 30 Şubat 2012    Akut böbrek yetmezliği
 • 27 Şubat 2012    Dirençli hipertansiyon
 • 5 Mart 2012     Endokrinolojik hastalıklarda laboratuvar
 • 12 Mart 2012   Glomerülonefritler
 • 19 Mart 2012   Dabigatran güncellemesi
 • 26 Mart 2012   Preoperatif hematolojik değerlendirme
 • 2 Nisan 2012   Dirençli hipertansiyon
 • 3  Nisan 2012   HT  kontrolü için strateji arayışları
 • 3 Nisan 2012    Kardiyovasküler hastaliği olanlarda glikoz düşürmedeki hedefler
 • 4 Nisan 2012    Ön hipofiz
 • 5 Nisan 2012    MI geciren hastalarda radyasyon maruziyeti
 • 5 Nisan 2012    2011 ACC-AHA  atrial fibrilasyon
 • 9 Nisan 2012    Çoklu damar koroner arter hastalığında optimal tedavi yaklaşımları
 • 10 Nisan 2012  Şiddetli asemptomatik hipertansiyon
 • 10 Nisan 2012  Koroner arter cerrahisinden önce aspirinin stoplanması
 • 11 Nisan 2012  Ödeme yaklaşım
 • 12 Nisan 2012  Koroner arter hastalığı olanlarda asetominofen kan basıncını yükseltir
 • 12 Nisan 2012  Wolf parkinson white sendromu ve aksesuar yollar
 • 16 Nisan 2012  Sekonder hipertansiyon
 • 17 Nisan 2012 Diyabetli ve şüpheli koroner arter hastalığı olan hastanın değerlendirilmesi
 • 17  Nisan 2012  Tek taraflı kardiyojenik pulmoner ödemli hastaların prevalansı,  karakteristikleri ve sonucları
 • 18 Nisan  2012 HIV enfeksiyonu
 • 19 Nisan 2012  Submasif pulmoner emboliye yaklaşım
 • 19 Nisan 2012  Akut koroner sendromda antitrombotik tedavi ve diyabet
 • 23. Nisan 2012 Hipertansiyon tedavisi
 • 24. Nisan 2012 2011 ACCF/AHA/HRS atrial fibrilasyon hasta yönetimine güncel yaklaşım
 • 24. Nisan 2012 Akut perikarditte crp yükselme prevalansı ve normale gelme zamanı
 • 25 Nisan 2012  Karaciğer fonksiyon testlerine yaklaşım
 • 26 Nisan 2012  Ambulatuar EKG kayıtlarında t dalga alternansı kky'li hastalarda ani ölümleri tahmin edebilir
 • 26 Nisan 2012 Kalp dışı major cerrahiden sonra postoperatif af ve statin kullanımı
 • 30 Nisan 2012 Akut koroner sendrom sonrası optimal kan basıncı
 • 1 Mayıs 2012 Hipertansif kalp hastalığının progresyonu
 • 1 Mayıs 2012 Akut koroner sendromda ticagrelor ile klopidogrelin karşılaştırılması
 • 3 Mayıs 2012 Hipertansif kriz 2008
 • 3 Mayıs 2012 İlaç ile indüklenen aritmi
 • 7 Mayıs 2012 Postoperatif atriyal fibrilasyonda statinlerin rolünün genişletilmesi
 • 8 Mayıs 2012 Diyabetiklerde yoğun glukoz düşürülmesi ve katdiyovasküler hastalıkların önlenmesi
 • 8 Mayıs 2012  NSAİD ve akut böbrek yetmezlği riskleri
 • 9 Mayıs 2012  Irklara göre lupus nefritinin değişimi,tahmini GFR
 • 10 Mayıs 2012 Kronik böbrek yetmezliği ve kanser  
 • 10 Mayıs 2012 Metforminin potansiyel faydaları ve KBY tedavisindeki yeri  
 • 11 Mayıs 2012 Kronik böbrek yetmezliğinin farklı evrelerinde fonksiyonel böbrek rezervi
 • 14 Mayıs 2012 Hemodiyalizin nörolojik komplikasyonları
 • 15 Mayıs 2012 Elektif perkütan koroner girişimlerde;kontrast nefropatinin önlenmesinde statinlerin yeri
 • 15 Mayıs 2012 Hemodiyalizde antikoagülasyonun yeri   
 • 16 Mayıs 2012 Tuz ve hipertansiyon
 • 16 Mayıs 2012 Kronik böbrek yetmezliği ve subklinik periferik arter hastalığının birlikte değerlendirilmesinin muhtemel kardiyak riskle ilişkisi
 • 17 Mayıs 2012 Diyalizat potasyumu ve ölüm riski    
 • 17 Mayıs 2012 Steroid bağımlı nefrotik sendromda tedavi
 • 21 Mayıs 2012 Diyabet hastalarında egzersizin albüminüri üzerindeki etkisi  
 • 22 Mayıs 2012 Kronik böbrek yetmezliğinde statin tedavisi
 • 22 Mayıs 2012 Vejeteryanların beslenme durumunun,hemodiyalizin sürdürülmesine etkisi
 • 24 Mayıs 2012 Preeklemptik nefropati  
 • 24 Mayıs 2012 Allogreft böbrek transplantasyonunda subklinik rejeksiyonunun serum VEGF düzeyi ile öngörülmesi
 • 28 Mayıs 2012 Hafif-orta renal fonksiyon kaybı olan hipertansif hastalarda sol ventrikül hipertrofisi
 • 28 Mayıs 2012 Nedeni bilinmeyen ateş ve proteinürinin renal biyopsi ile açıklanması
 • 29 Mayıs 2012 Erişkinlerde periton diyalizi ve hemodiyaliz karşılaştırılması
 • 29 Mayıs 2012 Transplant öncesi inflmasyon,greft fonksiyonun gecikmesinde risk faktörüdür
 • 31 Mayıs 2012 Antiglisemik farmakolojik tedavinin başlangıcı ve güncel durumu
 • 31 Mayıs 2012  Sıvı alımı ve beslenmenin kronik böbrek hastalığı riskine etkisi
 • 4 Haziran 2012 Leptospiroz ilişkili akut böbrek hastalığında RIFLE sınıflamasının mortalite öngörüsü
 • 5 Haziran 2012  Son dönem böbrek yetmezliğinde palyatif bakım
 • 5 Haziran 2012  Kronik böbrek hastalığı ile ilşkili genetik açıklamalar  
 • 7 Haziran 2012  Böbrek hastalığında serum ve idrar biyomarkırları  
 • 7 Haziran 2012  Böbrek transplant hastalarında düşük derece albüminürinin gerilemesinde AT-reseptör blokerlerinin etkisi
 • 11 Haziran 2012  Renal korumada ACE inhibitörlerinin ve ARB lerin optimal dozu
 • 11 Haziran 2012  Böbrek hastalıklarında  kompleman sistem ve düzenleyici proteinleri
 • 12 Haziran 2012  Böbrek hastalıklarında  uyku apnesinin yönetimi
 • 12 Haziran 2012  Kronik böbrek yetmezliğinde albüminüri ve proteinürinin karşılaştırılması
 • 13 Haziran 2012  Kalp kapak kalsifikasyonu hemodiyaliz hastalarında vasküler hastalık belirtecidir
 • 13 Haziran 2012   Mantar intoksikasyonu sonrası son dönem böbrek yetmezliği ve karaciğer transplantasyonu uygunsuzluğu
 • 14 Haziran 2012   Neden evde hemodializ üzerine sistematik piyasa analizi
 • 14  Haziran 2012  Sistematik bir nefroloji derlemesi nasıl okunmalı?
 • 4 Eylül 2012   İnflamatuar barsak hastalıklarının klinik yönü ve yenilenen tedavi yaklaşımları
 • 5 Eylül 2012 Hepatik ensefalopati
 • 5 Eylül 2012 İnflamatuvar barsak hastalarında kolorektal kanser
 • 6 Eylül 2012 Primer sklerozan kolanjite yaklaşım
 • 6 Eylül 2012 Akut karaciğer yetmezliğinde hücre ölüm mekanizması
 • 11 Eylül 2012 HbsAg(+) kronik hepatit B hastalarında Peg-interferon tedavisine yanıtın serum HbsAg düzeyiyle değerlendirilmesi
 • 12 Eylül 2012 Akut pankreatit
 • 12 Eylül 2012 Akut karaciğer yetmezliği
 • 13 Eylül 2012 Wilson hastalığı
 • 17 Eylül 2012 Hipertansiyon yeni klavuzlar eşliğinde tedavi yaklaşımı, antihipertansif ilaçlar    
 • 18 Eylül 2012 Çölyak hastalığı
 • 19 Eylül 2012 Karaciğer sirozu
 • 19 Eylül 2012 Genotip 1 kronik hepatit tedavisi üzerine güncel bilgiler
 • 20 Eylül 2012 İnflamatuar bağırsak hastalıklarının nedeni ve immünbiyolojisi
 • 20 Eylül 2012 Peptik ülser hastalığı
 • 24 Eylül 2012 Diabetik aciller ve tedavi yaklaşımı   
 • 25 Eylül 2012 Hepatit B veya C’de karaciğerin değerlendirilmesinde non-invazif metodlar
 • 26 Eylül 2012 Varis dışı üst GİS kanamanın ve portal hipertansiyonun tedavisi
 • 26 Eylül 2012 Kronik D hepatitinin tedavisi ve hepatit D hastalarında hepatoselüler karsinom
 • 27 Eylül 2012  H.Pyloriye yaklaşım
 • 27 Eylül 2012  Primer biliyer siroz
 • 1 Ekim 2012    Gastrointestinal kanama genel yaklaşım 
 • 8 Ekim 2012    Hiperlipidemiler ve tedavi prensipleri 
 • 15 Ekim 2012  Akciğer ödemi 
 • 22 Ekim 2012  Hiperkalsemi tedavisi  
 • 5 Kasım 2012  Gebelik ve tiroid hastalıkları      
 • 12 Kasım 2012 Vaskülitlerde genel tanı ve tedavi yaklaşımı  
 • 19 Kasım 2012  Hemodializ komplikasyonları ve tedavisi  
 • 26 Kasım 2012  Güncel kalp yetmezliği tedavisi 
 • 3 Aralık 2012  Nonalkolik steatohepatit 
 • 6 Aralık 2012   SPSS kullanımı ve tez yazım kuralları
 • 10 Aralık 2012 Tümör markırları 
 • 11 Aralık 2012  Alkolik hepatitin tanı ve tedavisi
 • 12 Aralık 2012 Hastam neden anemik?
 • 16 Aralık 2012  İstatistik ve SPSS 
 • 17 Aralık 2012 Hepatit B enfeksiyonu 
 • 18 Aralık 2012  Etkili Sunum Teknikleri-1
 • 19 Aralık 2012  Etkili Sunum Teknikleri-2
 • 24 Aralık 2012 Nükleer tıpta tiroid hastalıklarında kullanılan tanısal yöntemler ve tedavi metodları   
 • 25 Aralık 2012 Kalp hastalarında elektrolit bozuklukları
 • 25 Aralık 2012 Pregestasyonel diyabeti olan gebelere yaklaşım
 • 26 Aralık 2012 Akut gidişli pnömoni-ARDS ayrımı
 • 31 Aralık 2012 Hemostaz ve tromboz

Bilimsel Çalışmalar

Wegener Granulomatoz Olgusu
26 Haziran 2015İndir
Ventriküloperitoneal Şantlı Hastalarda Nadir Görülen Bir Komplikasyon; Beyin Omurilik Sıvısı Asiti
26 Haziran 2015İndir
Ülseratif Kolitle Hipogamaglobulinemi Birlikteliği Olgusu
26 Haziran 2015İndir
Tip-2 Diyabetik Hastalarda Glisemik Hedeflere Ulaşma Düzeyi ile Kullanılan Tedavi Yaklaşımları
26 Haziran 2015İndir
Tip 2 Diyabetli Hastaların Glisemik Kontrol Düzeyi ile Diyabet Yaşı İlişkisi
26 Haziran 2015İndir
Tip 2 Diyabet Tanılı Hastalarda Komorbid Hastalık Görülme Sıklığı
26 Haziran 2015İndir
Statin Kullanımına Bağlı Rabdomiyoliz Olgusu
26 Haziran 2015İndir
Sefoperazona Bağlı Gelişen Koagülopati Sonucu Splenik Hematom
26 Haziran 2015İndir
Renal Fanconi Sendromu Olgusu
26 Haziran 2015İndir
Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) Olgusu
26 Haziran 2015İndir
Nekrobiyozis Lipoidikalı Romatoid Artrit Olgusu
26 Haziran 2015İndir
Meme Kanserli Bir Olguda Atipik Diabetes İnsipitus
26 Haziran 2015İndir
Maligniteyi Taklit Eden Wilson Olgusu
26 Haziran 2015İndir
lg A Nefropatisi Olgusunda İmmunsupressif T
26 Haziran 2015İndir
İstanbul Kartal-Pendik Bölgesinde D vitamini Yetmezliği Endemisi
26 Haziran 2015İndir
İsotretinon Kullanımı Sonrası Gelişen Crohn Hastalığı
26 Haziran 2015İndir
Hipofizer Yetmezlik ve Hashimoto Tiroiditinin Birlikte Görüldüğü Bir Olgu
26 Haziran 2015İndir
Hipofiz Adenektomisinden 20 Yıl Sonra Gelişen Panhipopituitarizm Olgusu
26 Haziran 2015İndir
Hastanemiz Acil Servisine Hiponatremi Nedeniyle Yatırılan Hastaların Değerlendirilmesi
26 Haziran 2015İndir
Halsizlik Yakınması ile Değerlendirilen 50 Yaşında Tanı Alan Çölyak Hastalığı Olgu Sunumu
26 Haziran 2015İndir
Gitelman Sendromu Olgu Sunumu
26 Haziran 2015İndir
Gastrointestinal tutulum Göstern Malign Melanoma Olgusu
26 Haziran 2015İndir
Ferritin Düzeyi Normal Olan Still Hastalığı Olgusu
26 Haziran 2015İndir
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Dahiliye Servisindeki Üst Gis Kanamalı Hasta
26 Haziran 2015İndir
Büyük Ve Yaygin Lenfadenopati İle Başvuran Bir Sle Olgusu
26 Haziran 2015İndir
Acil Servisimize Başvuran Diyabetik Ketoasidozlu Hastaların Değerlendirilmesi
26 Haziran 2015İndir
Abdominal Angina ve Kilo Kaybı İle Başvuran Takayaşu Arteriti Olgusu
26 Haziran 2015İndir
DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Elektronik Bilgi Kaynakları İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Email Konferans Salonu Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık